ZOOÚ, GDPR a ZOÚ kamerovým systémem

Zásada ochrany osobních údajů

1 Úvod

Prohlášení o zpracování osobních údajů je vyhotoveno na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Realitní kancelář Black Hill reality s.r.o. odpovídá za ochranu a zabezpečení osobních údajů svých klientů, návštěvníků webových stránek, zaměstnanců a dalších osob s jejichž osobními údaji pracujeme. Pro oboustrannou spokojenost Vás chceme seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které souvisí s nařízením.

2 Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Black Hill reality s.r.o., IČ 03727033 se sídlem Tovární 399, 267 01 Králův Dvůr.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu info@bhreality.cz nebo telefonicky na tel. č. +420 720 386 406.

3 Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem, který v souladu s právními předpisy určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Vybírá rovněž případné další zpracovatele, kteří budou správci se zpracováním pomáhat.

4 Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro níže uvedené účely na základě následujících právních titulů:

 • splnění právní povinnosti,
 • splnění smlouvy nebo opatření před uzavřením smlouvy,
 • oprávněný zájem správce či třetí strany,
 • souhlas subjektu údajů,
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Informační povinnost plníme dle čl. 12 nařízení ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
Jsme připraveni na Vaše žádosti o uplatnění práv, která jsou blíže vymezená v čl. 8 těchto zásad.

5 Účely zpracování osobních údajů

Svěřené osobní údaje jsou zpracovávány zejména za těmito účely:
Realitní činnost – plnění rozsahu objednaných služeb

Identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace subjektu údajů (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefonní číslo apod.). Zpracování těchto osobních údajů je potřebné ke komunikaci, zpracování smluvní dokumentace, vyřizování zakázek a vznesených dotazů atd. Rozsah zpracovávaných osobních údajů v konkrétním případě je dán účelem, tzn. např. rodné číslo je zpracováváno pouze v souvislosti s přípravou kupní smlouvy jako podkladu pro zápis do katastru nemovitostí.

Vedení účetnictví

Při vstupu do obchodního vztahu jsou nezbytné Vaše fakturační údaje pro splnění zákonné povinnosti při vystavování a evidenci daňových dokladů.
Všechny osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

6 Způsob zpracování, zabezpečení a ochrany osobních údajů

Při zpracování osobních údajů jsou dodržovány veškeré odpovědnosti při zpracování osobních údajů a práva subjektů osobních údajů. Zpracování je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky nebo v listinné podobě, přičemž jsou dodržovány všechny bezpečnostní zásady pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem byla přijata technická a organizační opatření, která zamezují neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému použití nebo přenosu osobních dat nebo jinému zneužití osobních údajů.

7 Přístup k osobním údajům a jejich předání třetím osobám

Zaměstnanci a spolupracovníci (např. makléři), kteří mají přístup k osobním údajům, jsou vázáni mlčenlivostí. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení závazkových vztahů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, mají povinnost respektovat práva subjektů osobních údajů na ochranu soukromí a postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci Evropské unie nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

8 Práva subjektů osobních údajů

Subjekt osobních údajů má v rozsahu stanoveném nařízením následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení), kdy subjekt osobních údajů má právo vyzvat správce, aby mu potvrdil, zda o něm zpracovává osobní údaje, případně dále jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány, jejich rozsah a účel zpracování.
 • Právo na opravu či doplnění svých osobních údajů (čl. 16 nařízení), které jsou nepřesné, shledává je neúplnými, neaktuálními nebo došlo k jejich změně.
 • Právo na výmaz osobních údajů neboli právo být zapomenut (čl. 17 nařízení), kdy subjekt osobních údajů může požádat o vymazání veškerých osobních údajů ze systému správce i ze systému všech zpracovatelů a záloh. Výmaz lze provést pouze u těch osobních údajů, u kterých je dán alespoň jeden z důvodů vymezených v čl. 17 nařízení. Výmaz nelze provést, pokud ke zpracování dochází na základě zákona (např. v souvislosti s vedením účetnictví). O dokončení výmazu je subjekt osobních údajů informován emailem či jiným dohodnutým způsobem.
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení), které je možné využít v případě, kdy se vlastník osobních údajů domnívá, že jsou zpracovávány jeho nepřesné údaje, je s nimi nakládáno nezákonně nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení)
 • Právo vznést námitku (čl. 21 nařízení)
 • Právo kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (čl. 7 nařízení)
 • Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (čl. 77 nařízení), pokud se subjekt údajů domnívá, že s jeho osobními údaji není zacházeno v souladu s právními předpisy. V takovém případě budeme rádi, pokud budete nejprve kontaktovat nás, abychom se záležitost pokusili vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Žádost k uplatnění práv subjektu údajů může být doručena:

1) poštou s úředně ověřeným podpisem,

2) osobně, přičemž subjekt údajů je povinen prokázat svoji totožnost předložením průkazu totožnosti

3) e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na info@bhreality.cz.

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádost bude zpracována do jednoho měsíce od jejího obdržení. Lhůtu lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení lhůty bude subjekt údajů ze strany správce informován, a to včetně důvodů vedoucích k prodloužení.

9 Automatizované rozhodování

Správce osobních údajů neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.

GDPR

1 Úvod

Prohlášení o zpracování osobních údajů je vyhotoveno na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Společnost EZIKO s.r.o. odpovídá za ochranu a zabezpečení osobních údajů svých klientů, návštěvníků webových stránek, zaměstnanců a dalších osob s jejichž osobními údaji pracujeme. Pro oboustrannou spokojenost Vás chceme seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které souvisí s nařízením.

2 Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je EZIKO s.r.o., IČ 27114406 se sídlem Tovární 399, 267 01 Králův Dvůr.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu info@vratnice1.cz nebo telefonicky na tel. č. +420 723 662 863.

3 Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem, který v souladu s právními předpisy určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Vybírá rovněž případné další zpracovatele, kteří budou správci se zpracováním pomáhat.

4 Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro níže uvedené účely na základě následujících právních titulů:

splnění právní povinnosti,
splnění smlouvy nebo opatření před uzavřením smlouvy,
oprávněný zájem správce či třetí strany,
souhlas subjektu údajů,
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
Informační povinnost plníme dle čl. 12 nařízení ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Jsme připraveni na Vaše žádosti o uplatnění práv, která jsou blíže vymezená v čl. 8 těchto zásad.

5 Účely zpracování osobních údajů

Svěřené osobní údaje jsou zpracovávány zejména za těmito účely:

a)Ochrana majetku, bezpečnosti a dalších práv Společnosti a třetích osob:

Společnost má oprávněný zájem na tom, aby chránila svůj majetek a svá práva, stejně jako majetek a práva třetích osob. Za tímto účelem mohou být prostory Společnosti zabezpečeny kamerovým systémem.

Osobní údaje využívá Společnost výhradně za uvedeným účelem a záznamy z kamer uchovává v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů zpravidla sedm dnů.

b)Oslovování pro spolupráci:

Kontaktní údaje může Společnost využívat pro poptávání služeb a produktů od svých, i potenciálních, dodavatelů. Jedná přitom v oboustranném oprávněném zájmu na obchodní spolupráci. V případě, že subjekt údajů nemá zájem být Společností nadále obchodně
kontaktován, může využít kterýkoliv z kontaktních údajů Společnosti a tuto skutečnost jí sdělit.

c)Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor:

Identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace subjektu údajů (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefonní číslo apod.). Zpracování těchto osobních údajů je potřebné ke komunikaci, zpracování smluvní dokumentace, vyřizování zakázek a vznesených dotazů atd. Rozsah zpracovávaných osobních údajů v konkrétním případě je dán účelem, tzn. např. rodné číslo je zpracováváno pouze v souvislosti s přípravou kupní smlouvy jako podkladu pro zápis do katastru nemovitostí.

d)Vedení účetnictví:

Při vstupu do obchodního vztahu jsou nezbytné Vaše fakturační údaje pro splnění zákonné povinnosti při vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vedení účetnictví

Údaje využívá Společnost k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví dle zákonných požadavků.

e)Nábor nových zaměstnanců:

Pokud Společnost získá něčí osobní údaje pro účely náboru zaměstnanců, využívá je pouze pro obsazení dané konkrétní pracovní pozice. Osobní údaje pro tento účel Společnost zpracovává po celou dobu výběrového řízení, ledaže subjekt údajů udělí souhlas, aby si Společnost jeho osobní údaje uložila na delší dobu a použila je pro případ nově otevřené vhodné pracovní pozice v budoucnu.

f)Soudní řízení a obrana právních nároků:

Shromážděné údaje může Společnost využívat k vymáhání nároků, řešení sporů, nebo k ochraně svých práv a oprávněných zájmů dle platných právních předpisů.

Všechny osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

6 Způsob zpracování, zabezpečení a ochrany osobních údajů

Při zpracování osobních údajů jsou dodržovány veškeré odpovědnosti při zpracování osobních údajů a práva subjektů osobních údajů. Zpracování je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky nebo v listinné podobě, přičemž jsou dodržovány všechny bezpečnostní zásady pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem byla přijata technická a organizační opatření, která zamezují neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněnému použití nebo přenosu osobních dat nebo jinému zneužití osobních údajů.

7 Přístup k osobním údajům a jejich předání třetím osobám

Zaměstnanci a spolupracovníci (např. makléři), kteří mají přístup k osobním údajům, jsou vázáni mlčenlivostí. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení závazkových vztahů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, mají povinnost respektovat práva subjektů osobních údajů na ochranu soukromí a postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci Evropské unie nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

8 Práva subjektů osobních údajů

Subjekt osobních údajů má v rozsahu stanoveném nařízením následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení), kdy subjekt osobních údajů má právo vyzvat správce, aby mu potvrdil, zda o něm zpracovává osobní údaje, případně dále jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány, jejich rozsah a účel zpracování.
Právo na opravu či doplnění svých osobních údajů (čl. 16 nařízení), které jsou nepřesné, shledává je neúplnými, neaktuálními nebo došlo k jejich změně.
Právo na výmaz osobních údajů neboli právo být zapomenut (čl. 17 nařízení), kdy subjekt osobních údajů může požádat o vymazání veškerých osobních údajů ze systému správce i ze systému všech zpracovatelů a záloh. Výmaz lze provést pouze u těch osobních údajů, u kterých je dán alespoň jeden z důvodů vymezených v čl. 17 nařízení. Výmaz nelze provést, pokud ke zpracování dochází na základě zákona (např. v souvislosti s vedením účetnictví). O dokončení výmazu je subjekt osobních údajů informován emailem či jiným dohodnutým způsobem.
Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení), které je možné využít v případě, kdy se vlastník osobních údajů domnívá, že jsou zpracovávány jeho nepřesné údaje, je s nimi nakládáno nezákonně nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování.
Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení)
Právo vznést námitku (čl. 21 nařízení)
Právo kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (čl. 7 nařízení)
Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (čl. 77 nařízení), pokud se subjekt údajů domnívá, že s jeho osobními údaji není zacházeno v souladu s právními předpisy. V takovém případě budeme rádi, pokud budete nejprve kontaktovat nás, abychom se záležitost pokusili vyřešit k oboustranné spokojenosti.
Žádost k uplatnění práv subjektu údajů může být doručena:

a) poštou s úředně ověřeným podpisem,

b) osobně, přičemž subjekt údajů je povinen prokázat svoji totožnost předložením průkazu totožnosti

c) e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na info@vratnice1.cz.

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádost bude zpracována do jednoho měsíce od jejího obdržení. Lhůtu lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení lhůty bude subjekt údajů ze strany správce informován, a to včetně důvodů vedoucích k prodloužení.

9 Automatizované rozhodování

Správce osobních údajů neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.

Zpracování osobních údajů kamerovým systémem

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které společnost EZIKO s.r.o., se sídlem Tovární 399, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 271 14 406, DIČ: CZ271 14 406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 97314, (dále jen „EZIKO“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“), a to v souvislosti s využíváním kamerového systému v multifunkčním objektu „VRÁTNICE No. 1“.

Tyto zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely EZIKO zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké osobní údaje jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu EZIKO zakládá své právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný) a po jakou dobu je oprávněno je zpracovávat.

Tyto zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči EZIKO můžete uplatnit.

1 Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících kapitolách.

Osobními údaji jsou informace, které o Vás zpracováváme, a to v tomto případě zejména vaše podobizna.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

2 Zpracování osobních údajů v souvislosti s fungováním kamerového systému

V objektu „VRÁTNICE No. 1“ je umístěn kamerový systém tvořený několika kamerami, které snímají prostor před vchodem do budovy a na chodbě. Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě.

EZIKO o Vás zpracovává osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

a)Účel:

Ochrana majetku EZIKO, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému

b)Rozsah zpracovávaných informací:

Kamerový záznam (vč. podobizny)

c)Právní titul:

Oprávněný zájem EZIKO a třetích osob na ochraně majetku, případně života a zdraví osob

d)Doba zpracování:

30 dní od pořízení záznamu, případně déle, pokud jde o řešený zachycený záznam, a to po dobu nutnou k hájení zájmů EZIKO

Kamerové záznamy, na kterých se může objevit Vaše podobizna, EZIKO potřebuje zpracovávat proto, aby mohlo zajistit dostatečnou ochranu svého i Vašeho majetku a rovněž ochranu Vašeho života a zdraví, a života a zdraví dalších osob nacházejících se v objektu „VRÁTNICE No. 1“.

Zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem EZIKO neprovádí na základě smlouvy s Vámi, ani to po EZIKO nepožaduje zákon, nicméně EZIKO potřebuje zajistit dostatečnou ochranu všech osob a majetku uvnitř objektu.

Proti zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem máte právo vznést odůvodněnou námitku dle postupu uvedeného v odstavci 4.1. Pokud EZIKO nebude mít oprávněné důvody, aby i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovalo, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestane.

3 Komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupňovány?

EZIKO předem neví, komu konkrétně bude Vaše osobní údaje poskytovat. Proto jsou zde uvedeny kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

a)Orgány činné v trestním řízení

Pokud z kamerového záznamu EZIKO zjistí, že v budově mohlo dojít ke spáchání trestného činu, musí spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zástupce, soud).

b)Jiné subjekty, které se mohou podílet na naplnění účelu zpracování

Někdy bude nutné kamerové záznamy předat i dalším osobám, které se mohou podílet na zajištění ochrany majetku, či života a zdraví osob, případně k jejich kompenzaci (např. pojišťovny).

c)Osoby zajišťující servisní služby a služby opravy zařízení

V případě technických problémů se může stát, že k Vašim kamerovým záznamům bude mít dočasně přístup i odborně způsobilá osoba, která bude kamerový systém servisovat, případně opravovat.

EZIKO by Vás rádo informovalo, že vždy vyhoví Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

4 Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že EZIKO o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých by Vás EZIKO v této sekci rádo informovalo. Veškerá svá práva můžete u EZIKO uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že EZIKO skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a EZIKO se Vám bude snažit v nejvyšší možné míře vyjít vstříc. Aby Vám EZIKO mohlo vyhovět co nejlépe, žádá Vás, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese EZIKO s.r.o., se sídlem Tovární 399, 267 01 Králův Dvůr nebo na emailové adrese info@vratnice1.cz.

Ačkoliv je to trochu paradoxní, EZIKO Vás není schopno podle samotného kamerového záznamu identifikovat (přesto se jedná o osobní údaje), tudíž není schopno Vám umožnit výkon práv jako je právo na přístup apod. V souladu s čl. 11 GDPR a taktéž dle doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů Vám proto náleží tato práva:

4.1 Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje EZIKO zpracovává na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě EZIKO posoudí, zda je skutečně v jeho oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

4.2 Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem EZIKO porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

5 Účinnost

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 1. 2021.